EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Онлайн декларация за поверителност - УМБАЛ Пълмед ООД


Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".Защо УМБАЛ Пълмед ООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим специализирана медицинска помощ и лечение, е необходимо да съберем лични данни в изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, НРД.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, УМБАЛ Пълмед ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, УМБАЛ Пълмед ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.
Дружеството обработва лични данни за следните цели: (а) Предоставяне на здравни услуги - медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания и др.; (б) Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор; (в) Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите; (г) Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа; (д) Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и дрКак използвате моите лични данни?

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
УМБАЛ Пълмед ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от УМБАЛ Пълмед ООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

УМБАЛ „Пълмед“ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Дружеството обработва и съхранява лични данни в сроковете, които са предвидени в действащото европейско и национално законодателство и договорите, по които то е страна.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. За целта в УМБАЛ Пълмед ООД са въведени политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

УМБАЛ Пълмед ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, след като отправите искане на посочените контактни данни на УМБАЛ Пълмед ООД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.


Местоположение:
УМБАЛ „Пълмед“ ООД
гр. Пловдив,
ул. „Перущица” №1A.
Телефон: +359 32 607 308
Ел. поща: hospitalpulmed@bulpharma.bg
Интернет страница: www.hospitalpulmed.bg
С нашето Длъжностно лице по защита на данните
можете да се свържете директно тук:
Ивелина Няголова
Ел. поща: dlzd@bulpharma.bg
Телефон: +359 895 555 502