EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична лаборатория

15.02.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична лаборатория

О Б Я В А

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант Клинична лаборатория“ – едно място за Отделение Клинична лаборатория.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 15.02.2022г. до 15.03.2022г., като подадат в деловодството на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в блок ДКЦ ПЪЛМЕД стая № 102, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс  за избор на Лекар специализант Клинична лаборатория“, следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Автобиография.
 4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
 5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
 6. Мотивационно писмо.
 7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.
 8. Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство.

 

Конкурса се провежда на три етапа:

 1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
 2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.
 3. Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

 

 

 

 

З А П О В Е Д :

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант Клинична лаборатория“ за Отделение Клинична лаборатория,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. д-р Ася Кънева – председател на комисията

2. д-р Ваня Иванова – член на комисията

3. доц. д-р Митко Митков – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по „Клинична лаборатория“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 16.03.2022г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява същия ден на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Клинична лаборатория“ – писмен изпит, да се проведе на 17.03.2022г. от 9,00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок ДКЦ ПЪЛМЕД. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,00 и повече се допускат до трети етап на конкурса.

Трети етап от конкурсът за заемане на свободното място за следдипломно обучение по направление „Клинична лаборатория“ – събеседване с кандидатите, да се проведе на 17.03.2022г. от 14.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок ДКЦ ПЪЛМЕД.

Възлагам на д-р Ася Кънева, като председател на комисията да организира провеждането му и да изготви протокол за проведения конкурс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.