EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Юрисконсулт

07.01.2020 вторник

Юрисконсулт

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Пълмед“ е част от верига лечебни заведения, функционираши на територията на Република България.
Във връзка с разширяване на дейноста УМБАЛ "Пълмед" открива нова позиция за длъжност "Юрисконсулт".

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Изготвя договори, правни становища, писма и други юридически документи, свързани с дейността на УМБАЛ "Пълмед" и свързаните с него лечебни заведения;
• Участва в разработването на вътрешни актове на дружеството - заповеди, правилници, процедури, инструкции и други.
• Следи за промените в законодателството и за спазването на нормативните изисквания и срокове, касаещи компанията;
• Консултира мениджмънта на компанията по всякакви юридически въпроси.
• Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административния дела, заведени от и срещу компанията;

ИЗИСКВАНИЯ:

• Завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
• Минимум 2 години опит като юрисконсулт или адвокат;
• Познания на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и свързаните с тях подзаконови нормативни актове;
• Отлични познания на българското законодателството в сферата на облигационното, търговското, трудовото право;
• Познания или опит в сферата на правото на медицинското право е предимство;
• Инициативност при организиране на работата и умения за приоритизиране на задълженията;
• Бърза адаптивност и мотивация за работа;
• Умение да планира, организира и контролира собствената си работа;
• Отлични компютърни умения - MS Office;
• Владеене на английски език е предимство.

Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография и актуална снимка на е-мейл:elevicharova@bulpharma.bg


Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни.
Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.