EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за " Началник отделение и Главна медицинска сестра"

20.01.2023 петък

Конкурс за " Началник отделение и Главна медицинска сестра"О Б Я В А

 

На основание чл. 90 и 91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения УМБАЛ „Пълмед” ООД – Пловдив, обявява конкурс за заемане на следните длъжностти:

 

1.         Началник на Отделение по Хирургия

2.         Началник на Отделение по Съдова хирургия

3.         Началник на Отделение по Ендокринология и болести на обмяната

4.         Началник на Отделение по Гастроентерология

5.         Началник на Отделение по Кардиология

6.         Началник на Отделение по Ревматология

7.         Началник на Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

8.         Началник на Отделение по Педиатрия

9.         Началник на Отделение по Ортопедия и травматология

10.       Началник на Отделение по Нервни болести

11.       Началник на Отделение по Ушно- Носно- Гърлени болести

12.       Началник на Отделение по Акушерство и гинекология

13.       Началник на Отделение по Урология

14.       Началник на Отделение по Спешна медицина

15.       Началник на Отделение по Медицинска онкология

16.       Началник на Отделение по Неврохирургия

17.       Началник на Отделение по клинична патология

18.       Началник на Отделение по Образна диагностика

19.       Началник на Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

20.       Началник на Отделение по Трансфузионна хематология

21.       Началник на Клинична лаборатория

22.       Началник на Лаборатория по клинична имнунология

23.       Главна медицинска сестра

 

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

-          Началник отделения/клиника:

•          Да имат завършено висше образование по медицина;

•          Да са с призната специалност по профила на отделението/клиниката;

•          Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж в лечебно заведение за болнична помощ по профила на отделението, за което кандидатстват.

Предходен стаж като началник на отделение/клиника ще се счита за предимство.

 

-          Главна медицинска сестра:

  • Да имат медицинско образование с квалификационна степен „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“.
  • Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж като специалист по здравни грижи в лечебно заведение за болнична помощ.

Предходен стаж като Главна медицинска сестра или Старша медицинска сестра ще се счита за предимство.

 

 

 

 

 

Необходими документи за участие в конкурса:

•          Заявление за участие в конкурса;

•          Ксерокопие от документ за самоличност;

•          Ксерокопие от диплома за завършено образование по медицина;

•          Ксерокопие от документ за придобито научно звание ако има такова;

•          Ксерокопие от документ за придобита специалност;

•          Удостоверение за трудов стаж;

За Началник отделения:

•          Писмена програма за развитие и управление на болничното отделение за срок от три години. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейност.

За Главна медицинска сестра:

  •        Организация на дейността за предоставяне на качествени здравни грижи в УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД – гр. Пловдив. Начини и средства за поддържане на високо ниво на предоставяните здравни грижи, разширяване на обхвата им и осъществяване на контрол върху изпълнението им. Ролята на главната медицинска сестра за постигане на качество и ефективност на болничните медицински услуги..

 

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 20.01.2023г. до 20.02.2023г. като подадат необходимите документи в деловодството на УМБАЛ“Пълмед“ в стая №103 в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс. Пликът следва да съдържа два други запечатани и непрозрачни плика както следва:

Плик 1 следва да съдържа необходимите документи за участие в конкурса за съответната позиция.

Плик 2 следва да съдържа:

  • За Началник отделения: Писмена програма за развитие и управление на болничното отделение за срок от три години. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейност.
  • За главна медицинска сестра: Организация на дейността за предоставяне на качествени здравни грижи в УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД – гр. Пловдив. Начини и средства за поддържане на високо ниво на предоставяните здравни грижи, разширяване на обхвата им и осъществяване на контрол върху изпълнението им. Ролята на главната медицинска сестра за постигане на качество и ефективност на болничните медицински услуги.

 

Конкурса се проведжа на четири етапа:

  1. Първи етап – допуск по документи - Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
  2. Втори етап – оценяване на писмените разработки на допуснатите кандидати.
  3. Трети етап – събеседване с допуснатите кандидати.
  4. Четвърти етап – крайно класиране на кандидатите, което се оформя на база на средноаритметична оценка по шестобалната система от втори и трети етап на конкурсната процедура.

 

 

 

 

Информация относно допуснатите кандидати след провеждането на първи етап от конкурса и датите за провеждането на събеседването ще се публикуват на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Окончателното класиране ще се публикува на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД след приключването на конкурсната процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.