EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява „Лекар специализант по Педиатрия“

08.10.2021 петък

Обява „Лекар специализант по Педиатрия“

На основание §27 от  Наредбата за изменение и допълнение   на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява едно свободно работно място финансирано от държавата за 2022г. за заемане на длъжността : „Лекар специализант по Педиатрия“ .

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 08.10.2021г. до 24.10.2021г., като подадат в деловодството на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД в запечатан непрозрачен плик, на който се изписват трите имена на кандидата и желаната специалност.

Необходими документи :

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Автобиография.
  4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина или Академична справка и Уверение за успешно издържани държавни изпити.
  5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
  6. Мотивационно писмо.
  7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.