EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява за специализантски места финансирани от държавата МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера

23.08.2023 сряда

Обява за специализантски места финансирани от държавата МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-5/02.08.2023 г. и § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“, обявява следните свободни работни места, финансирани от държавата:

 

 • „Лекар специализант по Гастроентерология“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Ортопедия и травматология“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Педиатрия“- едно мяста, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Нервни болести“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Вътрешни болести“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване-то, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

 

 

 • „Лекар специализант по Клинична лаборатория“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване-то, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

 

 • „Лекар специализант по Образна диагностика“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване-то, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

 

 • „Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване-то, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

 

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции до 29.09.2023 г., като подадат заявление в администрацията на МБАЛ „Димитър Ранев“, гр. Пещера, ул. Нешо Чипев № 1 или в отдел СДО на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А, ДКЦ ПЪЛМЕД ЕООД, стая 102, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписват трите имена на кандидата и желаната специалност, следните документи:

 1. Молба за кандидатстване свободен текст за обявените свободни места в МБАЛ „Димитър Ранев“, като приложат към същата:
 • Копие от документ за самоличност.
 • Автобиография.
 • Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина или уверение за успешно положени държавни изпити.
 • Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
 • Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Кандидатите следва да предоставят телефон за връзка.