EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести

03.05.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести


О Б Я В А


 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант Ушно-носно-гърлени болести“ – две места за Отделение по Ушно-носно-гърлени болести.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 03.05.2022г. до 03.06.2022г., като подадат в отдел СДО на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в блок ДКЦ ПЪЛМЕД стая № 102, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс  за избор на Лекар специализант по Ушно-носно-гърлени болести“, следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Автобиография.
 4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
 5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
 6. Мотивационно писмо.
 7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.
 8. Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство.

 

Конкурса се провежда на три етапа:

 1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
 2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.
 3. Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

 

 

З А П О В Е Д

 

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на два броя длъжност „Лекар специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ за Отделение по Ушно-носно-гърлени болести,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. д-р Атанас Гюлев – председател на комисията

2. д-р Никола Криворов – член на комисията

3. д-р Иван Делчев – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на две свободни места  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по „Ушно-носно-гърлени болести“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 06.06.2022г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява същия ден на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Ушно-носно-гърлени болести“ – писмен изпит, да се проведе на 08.06.2022г. от 8.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок ДКЦ ПЪЛМЕД. Издържалите писмения изпит с оценка от 4.50 и повече се допускат до трети етап на конкурса.

Трети етап от конкурсът за заемане на свободното място за следдипломно обучение по направление „Ушно-носно-гърлени болести“ – събеседване с кандидатите, да се проведе на 08.06.2022г. от 14.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок ДКЦ ПЪЛМЕД.

Възлагам на д-р Атанас Гюлев, като председател на комисията да организира провеждането му и да изготви протокол за проведения конкурс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.