EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Ревматология"

16.02.2023 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ревматология"

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Ревматология“ – едно място за Отделение по Ревматология.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 16.02.2023г. до 17.03.2023г., като подадат в отдел СДО на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в блок ДКЦ, стая № 102 в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс  за избор на Лекар специализант по Ревматология“, следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Автобиография.
  4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
  5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
  6. Мотивационно писмо.
  7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Конкурса се провежда на три етапа:

  1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
  2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

 

З А П О В Е Д

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант по Ревматология“ за Отделение по Ревматология,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. д-р Любомир Сапунджиев – председател на комисията

2. проф. д-р Атанас Балтов д.м – член на комисията

3. д-р Камен Клинканов- член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Ревматология“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 21.03.2023г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Ревматология“ – писмен изпит, да се проведе на 22.03.2023г. от 8.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,5 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Възлагам на д-р Любомир Сапунджиев да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.