EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Ревматология"

29.09.2023 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ревматология"

О Б Я В А

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Ревматология “едно  място  за Отделение по Ревматология.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 29.08.2023г. до 28.09.2023г., като подадат в отдел СДО на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в блок ДКЦ ПЪЛМЕД, стая № 103, на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс  за избор на Лекар- специализант по Ревматология“, следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Автобиография.
 4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
 5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
 6. Мотивационно писмо.
 7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.
 8. Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство.

 

Конкурса се проведжа на три етапа:

 1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
 2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.
 3. Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи. След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване, като кандидат с оценка под много добър 4,50 не се допуска до събеседване и отпада от класирането. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява по следния начин:

 • Средния успех от следването и държавните изпити(A)
 • Оценките по учебните дисциплини,съответстващи,включващи или най-близки до специалността за която се кандидатства(Б)
 • Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността,за която кандидатства-средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването(С)

Балът се формира по следния начин:А+Б+3*С

Максималният бал,който може да получи кандидата е 30.

Трудово правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място,с най-висок бал.

 

З А П О В Е Д

 

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант по Ревматология“ –едно място  за Отделение по Ревматология.

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. д-р Любомир Сапунджиев– председател на комисията.

2. проф. д-р Атанас Балтов д.м– член на комисията.

3. д-р Камен Клинканов– член на комисията.

 

За провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Ревматология”.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 28.09.2023г.  Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Ревматорогия“ – писмен изпит, да се проведе на 02.10.2023г  от 8.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,5 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Трети етап от конкурса – събеседване, ще се проведе в деня на писмения изпит, като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

След провеждането на конкурса,на страницата на сайта на УМБАЛПЪЛМЕДООД ще се публикува протокола от проведения конкурс с класиралите се кандидати.

Възлагам на д-р Любомир Сапунджиев да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Елеонора Бояджиева.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.