EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика

14.03.2022 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностикаО Б Я В А

 

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по Образна диагностика.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 14.03.2022г. до 14.04.2022г., като подадат в деловодството на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се на първи етаж в ДКЦ „ПЪЛМЕД“ ЕООД, стая 102, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс  за избор на Лекар специализант по Образна диагностика“, следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Автобиография.
  4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
  5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
  6. Мотивационно писмо.
  7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Конкурса се провежда на три етапа:

  1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
  2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.
  3. Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

 

 

З А П О В Е Д

 

 

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант по Образна диагностика“ за Отделение по Образна диагностика,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. д-р Георги Стоилов – председател на комисията

2. д-р Стоил Тилев – член на комисията

3. д-р Пламен Петков – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекар  по направление „Лекар специализант по Образна диагностика“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 18.04.2022г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД в същия ден.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободното място за следдипломно обучение по направление „Лекар специализант по Образна диагностика“ – писмен изпит, да се проведе на 19.04.2022г. от 8.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок ДКЦ. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,5 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Трети етап от конкурса – събеседване, ще се проведе от 12.00ч. в деня на писмения изпит, като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

Възлагам на д-р Георги Стоилов да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.