EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика" Място финансирано от държавата

01.09.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика" Място финансирано от държаватаО Б Я В А

 

     На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. и чл.11, ал.1 във връзка с § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява следнoто свободно работно място, финансирано от държавата:

 

 

  • „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място, финансирано от държавата, на основание чл. 11 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

 

  Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция до 01.10.2022г., като подадат в отдел СДО на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в ДКЦ ПЪЛМЕД ЕООД, стая 102, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписват трите имена на кандидата и желаната специалност, следните документи:

 

 

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Автобиография.
  4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
  5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
  6. Мотивационно писмо.
  7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Кандидатите следва да предоставят телефон за връзка.