EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврохирургия"

11.01.2023 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврохирургия"


О Б Я В А

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Неврохирургия“ –две места за Отделение по Неврохирургия.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 11.01.2023г. до 14.02.2023г., като подадат в отдел СДО на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в блок ДКЦ ПЪЛМЕД, стая № 102, на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс  за избор на Лекар специализант по Неврохирургия“, следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Автобиография.
  4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
  5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
  6. Мотивационно писмо.
  7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Конкурса се проведжа на три етапа:

  1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
  2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.
  3. Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

                                                 

      ЗАПОВЕД


На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на два броя длъжност „Лекар специализант по Неврохирургия“ за Отделение по Неврохирургия,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. Д-р Илиян Коев – председател на комисията

2. Д-р Иван Батаклиев – член на комисията

3. Д-р Юлия Костадинова – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на две свободни места  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Неврохирургия“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 15.02.2023г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Неврохирургия“ – писмен изпит, да се проведе на 16.02.2023г. от 8.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,50 и повече се допускат до трети етап на конкурса.

Трети етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Неврохирургия“ – събеседване с кандидатите, да се проведе на 16.02.2023г. от 14.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А.

Възлагам на д-р Илиян Коев, като председател на комисията да организира провеждането му и да изготви протокол за проведения конкурс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.