EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврология"

15.10.2021 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврология"

О Б Я В А

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Неврология.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 15.10.2021г. до 15.11.2021г., като подадат в деловодството на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс  за избор на Лекар специализант по Неврология“, следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Автобиография.
 4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
 5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
 6. Мотивационно писмо.
 7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.
 8. Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство.

 

Конкурса се провежда на три етапа:

 1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
 2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.
 3. Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

 

З А П О В Е Д

№  МУ – 21 / 15.10.2021 г.

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант по Неврология“ за Отделение по Неврология,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. Д-р Юлия Костадинова – председател на комисията

2. Д-р Радослав Мавров – член на комисията

3. Д-р Бисер Бонев – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по „Неврология“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 15.11.2021г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Неврология“ – писмен изпит, да се проведе на 16.11.2021г. от 9,00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,00 и повече се допускат до трети етап на конкурса.

Трети етап от конкурсът за заемане на свободното място за следдипломно обучение по направление „Неврология“ – събеседване с кандидатите, да се проведе на 18.11.2021г. от 14.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А.

Възлагам на д-р Юлия Костадинова, като председател на комисията да организира провеждането му и да изготви протокол за проведения конкурс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.