EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична патология"

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична патология"


О Б Я В А

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Клинична патология“ – едно място за Отделение по Клинична патология.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 11.01.2022г. до 11.02.2022г., като подадат в деловодството на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Лекар специализант по Клинична патология“, следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Автобиография.
  4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
  5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
  6. Мотивационно писмо.
  7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Конкурса се провежда на три етапа:

  1. Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.
  2. Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.
  3. Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

 


З А П О В Е Д:

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант по Клинична патология“ за отделение по Клинична патология,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. доц. д-р Елена Порязова д.м. – председател на комисията

2. доц. д-р Илия Биволарски д.м. – член на комисията

3. д-р Деница Сертева – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Клинична патология“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе най-късно до 14.02.2022г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД най-късно до 14.02.2022г.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободното място за следдипломно обучение по направление „Лекар специализант по Клинична патология“ – писмен изпит, да се проведе на 15.02.2022г. от 8.30 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок ДКЦ. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,5 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Трети етап от конкурса – събеседване, ще се проведе на 16.02.2022г. от 8,30 ч., като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

При равни резултати между явилите се кандидати от гореописаните етапи се прилагат правилата на чл. 17, ал. 4 он Наредба № 1 от 22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Възлагам на доц. д-р Елена Порязова - д.м. да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.