EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

З А П О В Е Д

№ МУ- 12 /23.07.2021 г.

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант по Ревматология“ за Отделение по Ревматология,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. проф. д-р Атанас Балтов д.м. – председател на комисията

2. доц. Мариела Генева-Попова – член на комисията

3. д-р Любомир Сапунджиев – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Ревматология“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 26.08.2021г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Ревматология“ – писмен изпит, да се проведе на 02.09.2021г. от 9.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,5 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Възлагам на д-р Любомир Сапунджиев да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.