EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

З А П О В Е Д

№ МУ- 13/ 23.07.2021 г.

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант по Образна диагностика“ за Отделение по Образна диагностика,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. д-р Стоил Тилев – председател на комисията

2. д-р Георги Стоилов – член на комисията

3. д-р Пламен Петков – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Образна диагностика“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 26.08.2021г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Образна диагностика“ – писмен изпит, да се проведе на 03.09.2021г. от 8.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,5 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Трети етап от конкурса – събеседване, ще се проведе в деня на писмения изпит, като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

Възлагам на д-р Стоил Тилев да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.