EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология

З А П О В Е Д

№  МУ-11/23.07. 2021 г.

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на два броя длъжност „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ за Отделение по Ендокринология,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. доц. д-р Митко Митков д.м. – председател на комисията

2. доц. д-р Боян Нончев д.м. – член на комисията

3. д-р Пресияна Няголова – член на комисията

4. д-р Елена Виденова – резервен член

 

за провеждане на конкурс за заемане на две свободни мeста  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 26.08.2021г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Ендокринология“ – писмен изпит, да се проведе на 01.09.2021г. от 8.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,5 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Трети етап от конкурса – събеседване, ще се проведе в деня на писмения изпит, като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

Възлагам на доц. д-р Митко Митков д.м. да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.