EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за лекар специализант по Спешна медицина

17.07.2023 понеделник

Конкурс за лекар специализант по Спешна медицина

Конкурс за "Лекар-специализант по Спешна медицина"

                        ОБЯВА


На основание чл.17 от Наредба№1 от 22.01.2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ"Пълмед"ООД,обявява конкурс за заемането на длъжността:

"Лекар-специализант по Спешна медицина"-две места за Отделение по Спешна медицина.

 

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 03.07.2023г до 03.08.2023г.,като подадат в отдел СДО на УМБАЛ"ПЪЛМЕД"ООД.,находащо се в блок ДКЦ ПЪЛМЕД,стая №103,на УМБАЛ"Пълмед"ООД,в запечатан плик ,на който се изписва:"Конкурс за избор на лекар-специализант по Спешна медицна",следните документи:

1.Заявление за кандидатстване в свободен текст.

2.Копие от документ за самоличност.

3.Автобиграфия.

4.Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация-магистър по медицина.

5.Копие от Удостоверение за членство от кандидата в съответната БЛС.

6.Мотивационно  писмо.

7.Копия от други документи,доказващи професионалната квалификация на ткандидата,владеенето на чужди езици и др.ако има такива.

8.Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство.

Конкурса се провежда на три етапа:

1.Първи етап-Проверка за съответствие на подадените документи изискванията на УМБАЛ"Пълмед"ООД.

2.Втори етап-провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.

3.Трети етап-събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване,като кандидат с оценка под мн.добър 4.50 не се допуска до събеседване и отпада от класирането.Оценяването се идвършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява по следния начин:

1.Средния успех от следването и държавните изпити(А)

2.Оценките по учебните дисциплини,съответстващи,включващи или най-близки до специалността  за която се кандидатства(Б)

3.Резултата от проверщата на познанията на кандидата по специалността,за която кандидатства-средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването(С)

Балът се формира по следния начин:А+Б+3*С

Максималният бал,който може да получи кандидата е 30.
Труудово правоотошение възниква с кандидата класиран на  първо място,с най-висок бал.

                                       ЗАПОВЕД На основание  чл.94 от Кодекса на труда и Правилника за устройство,дейноста и вътрешния ред наУМБАЛ"Пълмед"ООД и обявения конкурс за заемане на два броя длъжност"Лекар-специализант по Спешна медицина"-две места за Отделение по Спешна медицина.

                           НАРЕЖДАМ   

Утвърждавам следния състав на комисия:

1.Д-р Димитър Деликостадинов-председател на комисията.

2.Д-р Кирил Хаджихристев-член на комисията.

3.Д-р Димитър Димитров-член на комисията.

За провеждане на конкурс за заеване на две свободни места за следдипломно обучение на магистър-лекари по направление"Лекар-специализант по Спешна медицина".

Първи етап-Проверка  за съответствие на подадените документи с изискванята на УМБАЛ"Пълмед"ООД да се извърши в закрито заседание на комисията,което следва да се проведе на 07.08.2023г.Информация за допуснатите кандидати с обявяват на сайта на УМБАЛ"Пълмед"ООД.

Втори етап от конкурса за заемане на свободни места за следдипломно обучение по направление "Спешна медицина"-писмен изпит,да се проведе на 10.08.2023г от 08.00 часа в Заседателна залла на 7-ми етаж,блок А.Издържалите писмения изпит с оценка от 4.50 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

 Трети етап от конкурса-събеседване,ще се проведе в деня на писмения изпит,като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етапс посочения или по-висок успех.

След провеждането на конкурса на страницата на сайта на УМБАЛ"Пълмед"ООД ще се побликува протокола от проведения конкурс.

Възлагам на Д-р Димитър Деликостадинов да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заоведта възлагам на юристконсулт Елеонора Бяджиева.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.