EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение

14.07.2023 петък

Конкурс за лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"

                               

                                      ОБЯВА


На основание чл.17 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специлност в системата на здравеопазването УМБАЛ"ПЪЛМЕД"ООД,обявява конкурс за заемането на длъжността:

"Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение"-две места за Отделение по Анестезиология и интензивно лечение.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 14.07.2023г до 14.08.2023г.,като подадат в отдел СДО на УМБАЛ"ПЪЛМЕД"ООД,находящо се в блок ДКЦ ПЪЛМЕД,стая №102,на УМБАЛ"ПЪЛМЕД"ООД в запечатан непрозрачен плик ,на който се изписва:"Конкурс за избор н Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение",следните документи:

1.Заявление за кандидатстване в свободен текст.

2.Копие от документ за самоличност.

3.Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация-магистър по медицина.

4.Автобиография

5.Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.

6.Мотивационно писмо.

7.Копия от други документи,доказващи професионална квалификация на кандидата,владеенето на чужди езици и др.ако има такива.

8.Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство.


Конкурса ще се провежда на три етапа:

1.Първи етап-Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ"ПЪЛМЕД"ООД.

2.Втори етап-провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.

3.Трети етап-събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.Конспект се получава при подаване на документите.След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване,като кандидат с оценка под много добър 4.50 не се допуска до събеседването и отпада от класирането.Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява по следния начин:

1.Средния успех от следването и държавните изпитти(А)

2.Оценките по учебните дисциплини,съответстващи,включващи или най-близки до специалността за кято се кандидатства(Б)

3.Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността,за която кандидатства -средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването(С)

Балът се формира по следния начин:А+Б+3*С

Максималният бал,който може да получи кандидата е 30.

Трудово правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място,с най-висок бал.

                                                   


                                           ЗАПОВЕД


На основание чл.94 от Кодекса на труда и Правилника за устройство,дейността и вътрешния ред на УМБАЛ "ПЪЛМЕД"ООД и обявения конкурс за заемане на два броя длъжност"Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"-две места за Отделение по Анестезиология и интензивно лечение.

                    

                                                 НАРЕЖДАМ

Утвърждавам следния състав на комисия:

1.Д-р Димитър Димитров-председател на комисията.

2.Д-р Виктор Марчев-член на комисията.

3.Д-р Иван Василев-член на комисията.

За провеждане на конкурс за заемане на две свободни места за следдипломно обучене на магистър-лекари по направление"Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение".

Първи етап-Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ"ПЪЛМЕД"ООД  да се извърши в закрито заседание на комисията,което следва да се проведе на 15.08.2023г.Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ"ПЪЛМЕД"ООД.

Втори етап от конкурсът за заемане на свободните места за следдипломнно обучение по направление"Анестезиология и интензивно лечение"-писмен изпит,да се проведе на 22.8.2023г. от 8.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж,блок А.

Издържалите писмения изпит с оценка от 4.5 и повече се класират съгласна постигнатите резултати.

Трети етап от конкурса-събеседване,ще се проведе  в деня на писмения изпит,като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

След провеждането на конкурса,на страницата на сайтана УМБАЛ"ПЪЛМЕД"ООД  ще се публикува протокола от проведения конкурс с класиралите се кандидати.

Възлагам на Д-р Димитър Димитров  да организира провеждането на конкурса .

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юристконсулт Елеонора Бояджиева.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.