EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Заповед за провеждане на конкурс за "Лекар- специализант по Образна диагностика", МФД

30.09.2022 петък

Заповед за провеждане на конкурс за "Лекар- специализант по Образна диагностика", МФДЗ А П О В Е Д

На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по Образна диагностика,

 

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам следния състав на  комисия :

1. д-р Георги Стоилов– председател на комисията

2. д-р Александър Дичев– член на комисията

3. д-р Пламен Петков – член на комисията

 

за провеждане на конкурс за заемане на едно свободно място  за следдипломно обучение на магистър - лекари  по направление „Лекар специализант по Образна диагностика“.

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД да се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе на 03.10.2022г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД.

Втори етап от конкурса за заемане на свободните места за следдипломно обучение по направление „Образна диагностика“ – писмен изпит, да се проведе на 04.10.2022г. от 10.00 часа в Заседателна зала на 7-ми етаж, блок А. Издържалите писмения изпит с оценка от 4,5 и повече се класират съгласно постигнатите резултати.

Трети етап от конкурса – събеседване, ще се проведе в деня на писмения изпит, като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

Възлагам на д-р Георги Стоилов да организира провеждането на конкурса.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на юрисконсулт Цветан Христов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.