СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

Уведомление за инвестиционно предложение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛОВДИВ

 УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

 от "БУЛФАРМА" ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че "БУЛФАРМА" ООД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на термодвойка - два броя тръбни кладенци – ТК1-черпателен и ТК2-реинжекционен за охлаждане/отопление на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Пълмед" на фирма "БУЛФАРМА" ООД в ПИ с идентификатор 56784.510.248, гр. Пловдив, р-н Западен, бул. Пещерско шосе №32.

Цялото уведомление може да изтеглите от тук: